Advies vanuit cliëntperspectief

De landelijke geboortezorg is zo georganiseerd dat er ook vaak behoefte is aan adviesorganen. Dit kan bijvoorbeeld een commissie zijn van een organisatie of een specifieke klankbordgroep bij projecten. Vaak is de samenstelling multidisciplinair van aard, dat wil zeggen dat alle verschillende stakeholders met elk hun eigen specialisme vertegenwoordigd zijn. Uiteraard is de cliënt dan een belangrijke partij. Wij vertegenwoordigen de stem van zwangere vrouwen bij meerdere structurele of tijdelijke overleggen. Lees hieronder meer over wat we allemaal doen.

Ontwikkeling regiobeelden

Het Buikencollectief is betrokken bij de ontwikkeling van een tweetal regiobeelden: Amsterdam & Amstelland en Kansrijke Start Amsterdam. Tijdens deze projecten wordt in kaart gebracht waar zwangere vrouwen zijn aan het begin van de bevalling, tijdens de bevalling en aan het eind van de bevalling en wat de redenen zijn dat zij zich verplaatsen. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen verschillende subcategorieën zwangere vrouwen en 1ste versus 2de lijns zorg. Deze inzichten kunnen mogelijk bijdragen aan het beter organiseren van de geboortezorg, zodat de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) wordt aangeboden.

Handboek Antenataal CTG

Een antenataal cardiotogram (CTG) is een registratie van de foetale harttonen om de conditie van de foetus tijdens de zwangerschap te monitoren. Het antenataal ctg vindt binnen de reguliere zorg in het ziekenhuis plaats. Dankzij technologische ontwikkelingen is de apparatuur nu ook mobiel beschikbaar, wat het maken van de ctg op de versloskundigenpraktijk of bij de cliënt thuis mogelijk maakt. Hierdoor is het mogelijk om de zorg te geven op de locatie die de cliënt wenst. Het Buikencollectief geeft feedback op het handboek dat daartoe in ontwikkeling is.

CPZ Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken Geboortezorg

Het Buikencollectief neemt deel aan de CPZ expertgroep-adviesgroep samenwerkingsafspraken geboortezorg. Het doel is om een advies uit te brengen over de basis waarop er samenwerkingsafspraken gemaakt gaan worden binnen de geboortezorg. Een belangrijk onderdeel binnen de samenwerkingsafspraken is de Verloskundig Indicatie Lijst. Het doel van deze expert-adviesgroep is het herijken van de bestaande samenwerkingsafspraken ter ondersteuning van het werkveld. De samenwerkingsafspraken zijn een vertaalslag van landelijke normen en richtlijnen naar lokale protocollen en zorgpaden.

CPZ Projectgroep Geboortezorgplan – BabyConnect

In deze CPZ projectgroep worden verschillende onderwerpen besproken die relevant zijn voor het geboortezorgplan, zowel de inhoud als de technische kant. Op inhoudelijk vlak zijn er verschillende informatiekaarten in ontwikkeling. Het gaat erom dat de zwangere vrouw  haar keuzes omtrent de geboortezorg die wordt aangeboden kan vastleggen in haar persoonlijke gezondheidsomgeving. De technische kant houdt verband met hoe de persoonlijke gegevens qua techniek verwerkt kunnen worden in relatie tot het BabyConnect programma.

Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV

De KNOV staat voor Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en is de landelijke koepelorganisatie voor verloskundigen. De Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV richt zich op agendering, prioritering en selectie van onderwerpen en (deel)projecten die voor het kwaliteitsbeleid voor verloskundigen relevant zijn. Wij nemen samen met de Patiëntenfederatie Nederland deel aan deze commissie om de belangen van de zwangere vrouw te behartigen.

Adviesraad Netwerk Geboortezorg NWNL

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland en Flevoland. Wij zijn lid van de adviesraad en behartigen de belangen van de zwangere vrouw bij alle onderwerpen die worden besproken. Het Netwerk Geboortezorg heeft onder andere de volgende doelen geformuleerd:

  • Vergroten van de patiëntveiligheid, in het bijzonder rondom overdracht van zorg;
  • Versterken van de positie van (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partner.

Het Netwerk Geboortezorg is 1 van de 9 consortia waaruit het landelijke kennisnetwerk geboortezorg bestaat. Lees hier meer over de consortia.

 

Klankbordgroep Indiceren in de Kraamzorg

Het doel van het project is te komen tot een nieuwe manier van indiceren van kraamzorg die aansluit bij de behoeften van de cliënt, de sector en de partners in de integrale geboortezorg, zodat kraamzorg echt op maat kan worden geïndiceerd. De klankbordgroep is opgericht om de betrokkenheid en het draagvlak van de stakeholders te waarborgen. Het Buikencollectief neemt deel aan de klankbordgroep in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind & Ziekenhuis en de Hellp-stichting om de stem van kraamvrouwen te vertegenwoordigen.

 

 

Adviesraad BUZZ-project

Het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) heeft tot doel om zwangere en recent bevallen vrouwen beter inzicht te geven in de voor haar relevante keuzes en uitkomsten, zodat zij geïnformeerd kan beslissen over haar zorg en voor haar (ongeboren) kind. Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, benchmarking, het verzamelen van cliëntervaringen en voor onderzoek. Het Buikencollectief neemt samen met Patiëntenfederatie Nederland deel aan de adviesraad van dit project om de belangen van de zwangere vrouw te behartigen.

BUZZ project